بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

اعضای شورا:

اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان بر اساس آیین نامه تشکیل و اداره شورای علمی بنیاد نخبگان استان، به شرح ذیل انتخاب و منصوب می شوند:

الف). رئیس بنیاد استان (رئیس شورا)

ب). یکی از معاونین استاندار (با معرفی استاندار)

ج). یک تا سه تن از رئیسان دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی استان.

د). پنج تن از ساکنان استان و واجد شرایط ویژگی های ملحوظ در اجتماعات نخبگانی.

تبصره 1: اعضای بند "ج" از میان رئیسان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری دولتی (وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری؛ و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و غیر دولتی (دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی غیردولتی) برگزیده می شوند.

تبصره 2: اعضای بند "د" از میان واجدان تعریف "صاحب استعداد برتر" و "تخبه" مذکور در "سند راهبردی کشور در امور نخبگان" و از تخصص های مختلف برگزیده می شوند.

تبصره 3: اعضای شورا با پیشنهاد رئیس بنیاد استان، تأیید معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی و حکم رئیس بنیاد ملی به مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آن ها بلامانع است.

تبصره 4: در هر جلسه بنا به موضوع جلسه، حضور متخصصان موضوعی، با نظر رئیس شورا و بدون حق رأی مجاز است.

 

اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان زنجان

رئیس شورا

رئیس بنیاد نخبگان استان

اعضای حقوقی

دکتر جلال بازرگان

(رئیس دانشگاه زنجان)

دکتر بابک کریمی

(رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)

دکتر حسن بختیاری

(رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان)

 

 

اعضای حقیقی

 

 

مهندس رامین میرزایی

(رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان)

دکتر داود مرادخانی

(رئیس پارک علم و فناوری استان)

 

دکتر حسن طغرانگار 

(عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان)

 
 

 مهندس کامران جعفری 

(رئیس جهاد دانشگاهی زنجان)

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.