بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

نام و نام خانوادگی: رمضان شریفی

عنوان پست سازمانی: کارشناس و مسئول خدمات نخبگانی  

پست الکترونیکی: r.sharifi[at]bmn.ir
تلفن: 33149193-(024) 

فکس: 33472010-(024)

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.