پنج شنبه 8 خرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

 رزومه علمی و عمومی

مشخصات:

نام و نام خانوادگی: عباس ربیعی

سمت: عضو هیات علمی دانشگاه زنجان– دانشکده فنی و مهندسی- گروه برق

مرتبه دانشگاهی: استادیار

ایمیل:

rabiee@znu.ac.ir

abbas.rabiee@gmail.com

 

شماره تماس: 024 - 33530006 داخلی 4

 

تحصیلات

 • دکترای تخصصی، برق – قدرت (سیستم)، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 87-91، معدل: 17/22
 • کارشناسی ارشد، برق – قدرت (سیستم )، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 85-87، معدل: 18/28
 • کارشناسی، مهندسی برق – قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 81-85، معدل: 17/17

 

افتخارات

 • رتبه نخست در آزمون دکتری تخصصی مهندسی برق-قدرت، دانشگاه صنعتی شریف، 1387.
 • رتبه نخست در بین دانشجویان کارشناسی مهندسی برق- قدرت، ورودی 81 دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان، سال 1387.
 • رتبه سوم در بین دانشجویان کارشناسی ارشد قدرت- سیستم، ورودی 85 دانشگاه صنعتی شریف.
 • رتبه پنجم کشوری در آزمون کارشناسی ارشد سال 85 در رشته مهندسی برق- قدرت.
 • رتبه نخست مقطع کارشناسی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران در بین تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی(همه گرایش ها)، 84-83.
 • دانشجوی استعداد درخشان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.
 • رتبه 258 آزمون سراسری سال 81 رشته ریاضی- فیزیک در بین حدود 170000 داوطلب شرکت کننده.
 • فارغ التحصیل رتبه اول دبیرستان نمونه دولتی روزبه زنجان.
 • برگزیده شده در مرحله اول المپیاد دانش­آموزی فیزیک در سال تحصیلی 79-80.

 

سوابق آموزشی (تدریس)

 • استاد دروس کنترل توان راکتیو و بررسی احتمالی سیستم های قدرت (کارشناسی ارشد و دکتری)، دانشگاه زنجان
 • استاد دروس سیستم های توزیع انرژی الکتریکی و  بررسی احتمالی سیستم­های قدرت (کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات زنجان
 • استاد دروس ماشین (1)، بررسی سیستم های قدرت (1) و مدار (2) در دانشگاه زنجان
 • استاد درس ماشین (1و2و3)، بررسی سیستم های قدرت (1و2) و مدار (2) در دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر
 • دستیار آموزشی درس کنترل توان راکتیو ، ترم اول سال تحصیلی 91-90، دانشگاه صنعتی شریف.
 • دستیار آموزشی درس HVDC/FACTS ، ترم اول سال تحصیلی 87-88، دانشگاه صنعتی شریف.
 • دستیار آموزشی (استاد حل تمرین) درس بررسی سیستم های قدرت 2، ترم دوم سال تحصیلی 86-85، دانشگاه صنعتی شریف.
 • دستیار آموزشی (استاد حل تمرین) درس بررسی سیستم های قدرت 1، ترم اول سال تحصیلی 87-88، دانشگاه صنعتی شریف.
 • دستیار آموزشی (استاد حل تمرین) درس بررسی سیستم های قدرت 2، ترم اول سال تحصیلی 87-88، دانشگاه صنعتی شریف.
 • دستیار آموزشی (استاد حل تمرین) درس بررسی سیستم های قدرت 1، ترم دوم سال تحصیلی 87-88، دانشگاه صنعتی شریف.
 • دستیار آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی (1)، ترم اول سال تحصیلی 86-87، دانشگاه صنعتی شریف.
 • دستیار آزمایشگاه مبانی مهندسی برق، ترم دوم سال تحصیلی 85-86، دانشگاه صنعتی شریف.

سوابق تحقیقاتی

 1. 1. پایان نامه ها
 • کارشناسی، " بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از ادوات FACTS"، زیر نظر مهندس احد کاظمی (دانشیار دانشکده مهندسی برق)، دفاع: شهریور 85، با نمره 19.
 • کارشناسی ارشد، " مدیریت توان راکتیو در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته با هدف بهبود پایداری ولتاژ "، زیر نظر دکتر مصطفی پرنیانی(دانشیار دانشکده مهندسی برق)، دفاع: شهریور 87 ،با نمره 5/19.
 • دکترا، " کنترل هماهنگ ولتاژ در سیستم­های قدرت در شرایط بهره­برداری عادی و اضطراری"، زیر نظر دکتر مصطفی پرنیانی(دانشیار دانشکده مهندسی برق)، دفاع: اسفند 91، با نمره عالی.

 

 1. 2. مقالات

2-1- مجلات ISI

[1]. A. Rabiee, A. Soroudi, A. Keane, “Information Gap Decision Theory Based OPF with HVDC Connected Wind Farms,” IEEE Trans. Power Syst, Vol. 30, Issue 6 (2015) PP. 3396-3406.

[2]. A. Rabiee, A. Soroudi, A. Keane, “Risk-averse Preventive Voltage Control of AC/DC Power Systems Including Wind Power Generation,” IEEE Trans. Sustainable Energy, Vol. 6, No. 4, pp 1494-1505, 2015.

[3]. A. Rabiee, M. Parniani, “Voltage Security Constrained Multi-Period Optimal Reactive Power Flow Using Benders and Optimality Condition Decompositions,” IEEE Trans. Power Syst, Vol. 28, No. 2, pp 696-708, May 2013.

[4]. A. Rabiee, A. Soroudi, B. Mohammadi-ivatloo, M. Parniani, “ Corrective Voltage Control Scheme Considering Demand Response and Stochastic Wind Power,” IEEE Trans. Power Syst, Vol. 29, No. 6, pp 2965-2973, November 2014.

[5]. A. Rabiee, A. Soroudi, “Stochastic Multi-Period OPF Model of Power Systems with HVDC Connected Intermittent Wind Power Generation,” IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 29, No. 1, pp 336-344, February 2014.

[6]. A. Rabiee, A. Soroudi, A. Keane, “Stochastic Real-Time Scheduling of Wind-Thermal Generation Units in an Electric Utility,” IEEE Systems Journal, Vol. 11, No. 3, PP 1622-1630, 2017.

[7]. B. Mohammadi-ivatloo, A. Rabiee, A. Soroudi, “Non-convex Dynamic Economic Power Dispatch Problems Solution Using Hybrid Immune-Genetic Algorithm,” IEEE Systems Journal, Vol. 7, No. 4, pp.777–785, December 2013.

[8]. A. Rabiee, B. Mohammadi-ivatloo, M. Moradi-Dalvand “Fast Dynamic Economic Power Dispatch Problems Solution Via Optimality Condition Decomposition,” IEEE Trans. Power Syst, Vol. 29, No. 2, pp 982-983, March 2014.

[9]. A. Rabiee, M. Parvania, M. Vanouni, M. Parniani, and M. Fotuhi, “A Comprehensive Control Framework for Ensuring Loading Margin of Power Systems Considering Demand-Side Participation,” IET Gener. Transm. Distr., Vol. 6, Iss. 12, pp.1189–1201, 2012.

[10]. A. Rabiee, A. Soroudi, “Optimal Multi-area Generation Schedule Considering Renewable Resources Mix: a Real-Time Approach,” IET Gener. Transm. Distr., Vol. 7, Iss. 9, pp.1011–1026, 2013.

[11]. S. M. Mohseni-Bonab, A. RabieeOptimal Reactive Power Dispatch: A Review, and a New Stochastic Voltage Stability Constrained Multi-Objective Model at the Presence of Uncertain Wind Power Generation ,” IET Generation, Transmission & Distribution (2017), Vol. 11, Iss. 4, pp. 815–829.

[12]. A. Rabiee, B. Mohammadi-ivatloo, and M. Ehsan, “Discussion of “Hybrid Differential Evolution With Biogeography-Based Optimization for Solution of Economic Load Dispatch”,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 27, no. 1, pp. 574-574, February. 2012.

[13]. A. Rabiee, B. Mohammadi-ivatloo, and M. Ehsan, “Discussion of “A Hybrid Interior Point Assisted Differential Evolution Algorithm for Economic Dispatch”,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 27, no. 2, pp. 1142-1143, May. 2012.

[14]. A. Rabiee, S. Nikkhah, A. Soroudi, E. Hooshmand, Information gap decision theory for voltage stability constrained OPF considering the uncertainty of multiple wind farms,” IET Renewable Power Generation (2017).

[15]. B. Mohammadi-ivatloo, A. Rabiee, A. Soroudi, and M. Ehsan, “Imperialist competitive algorithm for solving non-convex dynamic economic power dispatch,” Energy, 44 (2012) 228-240.

[16]. B. Mohammadi-ivatloo, A. Rabiee, and M. Ehsan, “Iteration PSO with Time Varying Acceleration Coefficients for Solving Non-convex Economic Dispatch Problems,” Int J Elect Power Energy Syst. 42 (2012) 508–516.

[17]. A. Rabiee, M. Vanouni, and M. Parniani, “Optimal reactive power dispatch for improving voltage stability margin using a local voltage stability index,” Energy Convers Manage 59 (2012) 66–73.

[18]. B. Mohammadi-ivatloo, A. Rabiee, and M. Ehsan, “Time-varying acceleration coefficients IPSO for solving dynamic economic dispatch with non-smooth cost function,” Energy Convers Manage 56 (2012) 175–183.

[19]. M. Moradi-Dalvand, B. Mohammadi-ivatloo, A. Najafi, A. Rabiee, “Continuous quick group search optimizer for solving non-convex economic dispatch problems,” Electric Power Systems Research, 93 (2012) 93– 105.

[20]. B. Mohammadi-ivatloo, M. Moradi-Dalvand, A. Rabiee, “Combined heat and power economic dispatch problem solution using particle swarm optimization with time varying acceleration coefficients,” Electric Power Systems Research, 95 (2013) 9– 18.

[21]. A. Rabiee, S. M. Mohseni-Bonab, “Maximizing hosting capacity of renewable energy sources in distribution networks: A multi-objective and scenario-based approach,” Energy, Volume 120, 1 February 2017, Pages 417–430.

[22]. M. Bakhshi, M. H. Holakooie, A. Rabiee “Fuzzy based damping controller for TCSC using local measurements to enhance transient stability of power systems,” Int J Elect Power Energy Syst. 85 (2017) 12–21.

[23]. A. Soroudi, A. Rabiee, A. Keane “Distribution networks' energy losses versus hosting capacity of wind power in the presence of demand flexibility ,” Renewable Energy Vol.102 (2017) PP. 316-325.

[24]. M. Bakhshi, M. H. Holakooie, A. Rabiee “Fuzzy based damping controller for TCSC using local measurements to enhance transient stability of power systems ,”International Journal of Electrical Power & Energy Systems Issue 12 (2017) PP. 21-27.

[25]. A. Rabiee, S. M. Mohseni-Bonab, Maximizing hosting capacity of renewable energy sources in distribution networks: A multi-objective and scenario-based approach,”Energy Vol. 120 (2017) PP. 417-430.

[26]. A. Soroudi, A. Rabiee, A. Keane Information gap decision theory approach to deal with wind power uncertainty in unit commitment ,”Electric Power Systems Research, 145 (2017) 137–148

[27]. H. Yassami, F. Bayat, A. Jalilvand, A. Rabiee “Coordinated voltage control of wind-penetrated power systems via state feedback control,” Int J Elect Power Energy Syst. 93 (2017) 384–394.

[28]. S. M. Mohseni-Bonab, A. Rabiee, B. Mohammadi-ivatloo, S. Jalilzadeh, “Probabilistic Multi Objective Optimal Reactive Power Dispatch Considering Load Uncertainties Using Monte Carlo Simulations,” Journal of Operation and Automation in Power Engineering, 3 (2015) 83– 93.

2-2- مجلات ISC

[1] عباس ربیعی، مرتضی محمدی " پخش بار بهینه ی احتمالی مقید به پایداری گذرا: رهیافت برنامه ریزی تصادفی " مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره 46 شماره 1 (1395) صفحات 1-15.

[2] عباس ربیعی، احسان هوشمند، سامان نیکخواه" استفاده از تئوری تصمیم گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی برای حل مسئله پخش بهینه توان مقید به پایداری ولتاژ در حضور مزارع بادی " مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره 46 شماره 4 (1395) صفحات 109-122.

[3] احسان هوشمند، رضا نوروزیان، عباس ربیعی " اشتراک گذاری بهینه انرژی منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر در شبکه توزیع با درنظرگرفتن عدم قطعیت" مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز (پذیرفته شده برای چاپ)

امیررضا قلی زاده، عباس ربیعی، روح الله فدایی نژاد برنامه ریزی بهینه مقید به پایداری ولتاژ برای توسعه مزارع بادی بزرگ در جنوب شرق ایرانمجله مهندسی برق دانشگاه تبریز (پذیرفته شده برای چاپ)

2-3- کنفرانس های بین المللی

[1]. A. Rabiee, and M. Parniani, “optimal reactive power dispatch, using the concept of dynamic var source value,” IEEE-PES General meeting, Canada, July 2009.

[2]. S.TohidiA. Rabiee , and M. Parniani, “Influence of Simplifications and Parameters on Small Signal Properties of the Grid Connected Fixed Speed Wind Turbine,” ICEM 2010- XIX International Conference on Electrical Machines, Italy.

[3]. A. Rabiee, A. Soroudi, B. Mohammadi, “Imperialist Competition Algorithm for Solving Non-convex Dynamic Economic Power Dispatch”, International Power System Conference (PSC) 26, November 2011, Tehran, Iran.

[4] عباس ربیعی، امین نصری، سعیده برقی نیا، همایون برهمندپور، عبدالله رنجبر "مدلسازی ترانسفورماتورهای قدرت پستهای انتقال و فوق توزیع مورد استفاده در ارزیابی تلفات سیستم های قدرت" بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق (PSC-24)، تهران، ایران، آبان 1388.

 

[5] بهنام محمدی ایواتلو ، مصطفی پرنیانی، عباس ربیعی، سجاد توحیدی " پایدارسازی سیستم قدرت با استفاده از با اندازه گیری های گسترده سنکرون" بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق (PSC-24) , تهران، ایران، آبان 1388.

[6] عباس ربیعی، مصطفی پرنیانی، بهنام محمدی ایواتلو، سجاد توحیدی " پخش بهینه توان راکتیو با هدف مستقیم بیشینه کردن حاشیه پایداری ولتاژ شبکه" دومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران، نجف آباد، ایران، اسفند 1388.

[7] عباس ربیعی،  حسن جعفری، حسن رستگار" بهینه سازی ضرایب کنترل کننده PID در سیستم کنترل تحریک ژنراتورهای سنکرون بوسیله الگوریتم PSO" دومین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، آبان 1389.

[8] سامان نیک­خواه، عباس ربیعی "رهیافتی نوین برای سرمایه­گذاری بلندمدت مزارع بادی در سیستم­های قدرت"، بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق(EPDC21)، اردیبهشت .1395

[9] سامان نیک­خواه، عباس ربیعی " برنامه­ریزی جبران­سازهای استاتیکی توان راکتیو با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ "، سومین کنفرانس انجمن انرژی ایران (IEANC3)، اسفند 1395.

[10] احسان هوشمند، رضا نوروزیان، عباس ربیعی " اشتراک‌گذاری بهینه انرژی منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر بر اساس مدلسازی تصادفی و برنامه ریزی پاسخ به تقاضا در شبکه های توزیع" کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند 1395.

[11] مهدیس حدادی، عباس ربیعی " توسعه ی مدل OPF با در نظر گرفتن اثر مزارع بادی فراساحلی متصل شده به وسیله ی سیستم vsc-hvdc "، سومین کنفرانس انجمن انرژی ایران (IEANC3)، اسفند 1395.

[12] فرشاد طالبی، عباس ربیعی "بیشینه کردن ظرفیت پذیرش توربین های بادی در شبکه های توزیع"، بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق(EPDC21)، اردیبهشت .1395

[13] سید مسعود محسنی بناب، عباس ربیعی " کنترل اصلاحی ولتاژ در شبکه انتقال سراسری ایران"، دومین کنفرانس انجمن انرژی ایران (IEANC2)، اسفند 1394.

[14] سید مسعود محسنی بناب ، عباس ربیعی، توحیدجعفری "تعیین اندازه و مکان بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه" کنفرانس منطقه­ای سیرد ایران، تهران، ایران، 1393.

[15] توحید مقتدایی ، عباس ربیعی، سعید جلیلزاده " پخش بهینه توان با هدف بیشینه کردن سود خرده فروشی و در نظر گرفتن عدم قطعیت بار و انرژی باد" کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی، تهران، ایران، 1393.

 

 

 1. 3. کتب تالیفی

v   Book chapters:

¨   S. M. Mohseni-Bonab, A. Rabiee, B. Mohammadi-Ivatloo “Multi-objective Optimal Reactive Power Dispatch Considering Uncertainties in the Wind Integrate”,Springer Book, chapter10, 2016.

¨   S.nikkhah, A. Rabiee “A Joint Energy Storage Systems and Wind Farms Long Term Planning Model Considering Voltage Stability”, Springer Book, Part3/chapter16, 2017.

¨    A. Rabiee, A. Soroudi, A. Keane “Risk Averse Security Constrained Stochastic Congestion Management”, Springer Book,chapter10, 2017.

¨    A. Rabiee, A. Soroudi, A. Keane “Energy Hub Management with Intermittent Wind Power”, Springer Book, chapter16, 2014.

¨   کتاب،تالیف، مفاهیم و مسائل سیستمهای قدرت، عباس ربیعی، بهنام محمدی،انتشارات آهنگ،1389.

¨   کتاب،تالیف، بررسی سیستمهای قدرت، عباس ربیعی، بهنام محمدی،انتشارات پردازش،1387.

¨   کتاب،تالیف، مفاهیم و مسائل ماشین های الکتریکی 1و2، عباس ربیعی، بهنام محمدی، سعید عونی, انتشارات آهنگ، 1389.

¨   مجموعه سوال های آزمون ورودی دکترای تخصصی مهندسی برق (دروس تخصصی قدرت)، مسعود پروانیا، عباس ربیعی، انتشارات پردازش، 1390.

 1. 4. طرح های پژوهشی انجام شده
 2. 5. پایان نامه های راهنمایی شده
 • برنامه ریزی بهینه حضور تولیدات مقیاس کوچک در شبکه توزیع البرز با درنظر گرفتن پارامترهای فنی- اقتصادی و زیست محیطی، شرکت توزیع برق استان البرز، 1393-1395.
 • کنترل اضطراری ولتاژ شبکه انتقال سراسری ایران، شرکت توانیر، 1390-1391.
 • مطالعه و ارائه روش های کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای هرمزگان، 1388-1389.
 • مطالعه امکان سنجی جایگزینی سیستم کنترل تحریک ژنراتورهای نیروگاه پالایشگاه نفت تهران، 1389.

الف- کارشناسی ارشد

 • " پخش بهینه احتمالی توان مفید به پایداری گذرا در بازار برق"، مرتضی محمدی
 • " توزیع بهینه توان راکتیو چند هدفه با استفاده از الگوریتم های هوشمند " سید مسعود محسنی بناب
 • " پخش اقتصادی توان با هدف بیشینه کردن سود خرده فروشی با در نظرگرفتن عدم قطعیت های انرژی باد و پاسخگویی بار " توحید مقتدایی
 • " برنامه ریزی تولید توان در حضور نیروگاه های بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها " بهنام امین زاده
 • " بررسی نوسانات ولتاژ و پایداری قوس الکتریکی در حضور راکتور سری ترانسفورماتور کوره قوس الکتریکی " مهارخ جزدائمی
 • " تعیین محل نصب و ظرفیت بهینه نیروگاههای بادی در شبکه های قدرت با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ " سامان نیکخواه
 • " توسعه مدل OPF با در نظر گرفتن اثر مزارع بادی فراساحلی متصل شده به وسیله سیستم VSC-HVDC " مهدیس حدادی
 • " جایابی بهینه و بیشینه کردن ظرفیت پذیرش توریبین های بادی در شبکه های توزیع " فرشاد طالبی
 • " جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم های هوشمند " حیدر سعیدی

ب- دکتری

 • · " کنترل پیش بین ولتاژ با رویکرد بهبود پایداری سیستم قدرت در حضور توربین­های بادی" حسین یاسمی.
 • · " بهره­برداری بهینه از شبکه­های قدرت با ضریب نفوذ رو به رشد نیروگاه­های بادی با ملاحظات پایداری ولتاژ " امیررضا قلی زاده.

 

 1. 6. زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

¨   مطالعات مربوط به دینامیک، بهره برداری و پایداری سیستمهای قدرت.

¨   انرژی های نو و مسائل مربوط به اتصال به شبکه آنها.

¨   تجدید ساختار در سیستم های قدرت، بازار برق و سرویس های جانبی.

¨   استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی پیشرفته در مطالعات برنامه ریزی و بهره برداری سیستمهای قدرت.

دروس کارشناسی ارشد مورد علاقه برای تدریس

1- بهره برداری از سیستم های قدرت

2- دینامیک سیستم های قدرت

3- کنترل توان راکتیو

4- بررسی احتمالی سیستم­های قدرت

5- ادوات FACTS

 

عضویت در مجامع علمی

 • عضو (Member) انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا(IEEE).
 • داوری در مجلات معتبر بین المللی.

مهارت های نرم افزاری

 • MATLAB (SIMULINK-Programming)
 • GAMS
 • DigSILENT
 • Microsoft Office (Excel, Word,  Power point, …)

مهارت های زبانی

 • ترکی آذری (زبان مادری)
 • فارسی
 • انگلیسی
 • عربی

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601