پنج شنبه 8 آبان 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

باسمه تعالی

 

شیوه‌نامة حمایت از دانش­ آموختگان برترِ دانشگاهی

 

 

مقدمه

به استناد تبصرة مواد3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «الف-4» و «ب-3» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف شناسایی دانش­آموختگان توانمند دانشگاهی، ارتقای فرهنگ اسلامی‌ـ ایرانی و رفع بخشی از نیازهای معیشتیِ برگزیدگان علمی، دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهیلاتِ حمایت از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی بهره­مند شوند.

 

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد : منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. مؤسسة علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است­که صحت مدارک صادرة آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.

ج.آیین­نامه: منظور «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.

د. دانش­آموختة برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «الف- 4» و «ب-3» از مادّۀ 4 آیین­نامه است.

ه‍ . معاونت آینده سازان: منظور معاونت آینده سازان بنیاد است.

و. دستگاه اجرایی: منظور هر یک از دستگاه­های موضوع مواد 5 و 117 از «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/7/1386 است.

 

مادّة 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان دورة کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر، می­توانند از تسهیلات بهره­مند ‌شوند:

الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان از مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.

ب. دانش‌آموختگان دورة کارشناسی دست‌کم 120 امتیاز، دورة کارشناسی‌ارشد دست‌کم 200 امتیاز و دورة دکتری تخصصی دست‌کم 250 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 کسب‌کرده باشند. تصمیم­گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات بر عهده کارگروهِ موضوع مادّة 4 می­باشد.

تبصرة: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص و فوق تخصص» موردتأیید وزارت بهداشت؛ به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دورة «کارشناسی ارشد» و دورة «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

 

مادة 3: تسهیلات

مشمولان این تسهیلات، حداکثر دو سال پس از برگزیده شدن، می­توانند از تمام یا بخشی از مزایای زیر بر اساس نظر کارگروه موضوع ماده 4 بهره‌مند ‌شوند:

3-1. وام خرید / ساخت مسکن

3-2. هدیة ازدواج

3-3. سایر تسهیلات فرهنگی- رفاهی ( از قبیل وام اضطراری ، سفرهای زیارتی و مشابه‌آن) مطابق مقررات بنیاد

3-4. معرفی به دستگاه­های اجرایی در صورت استعلام دستگاه

تبصرة 1: مشمولان حداکثر سه سال پس از برگزیده شدن مجازند از تسهیلات بند «3-1» بهره‌مند شوند.

تبصرة 2: مبلغ اعتبار هر یک از بندهای این مادّه سالیانه از سوی رئیس بنیاد تعیین می‌شود.

 

مادّة 4 : فرایند اجرا

فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:

الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می­کند.

ب. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­کند.

ج. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی، «کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر» متشکل از معاون آینده‌سازان یا یکی از مدیران حوزة معاونت آینده سازان (رئیس کارگروه) و دست‌ِکم سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبة امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون آینده سازان منصوب می‌شوند.

 

 

د. بنیاد به برگزیدگان اطلاع رسانی می‌کند.

تبصرة 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود 6 ماه بعد از آخرین درخواست خود و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

 

مادّة 5: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت آینده سازان است. تشخیص و تصمیم‌گیری در موارد خاص، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملّی نخبگان است. همچنین معاونت آینده‌سازان لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه‌کند.

 

مادّة 6: تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و پنج تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین شیوه‌نامه‌های «بهره‌مندی دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی از تسهیلات فرهنگی- رفاهی» و «بهره‌مندی دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی از تسهیلات جذب در دستگاه‌های اجرایی» می‌شود و از تاریخ امضا لازم الاجرا است.

 

 

جدول 1: فعالیت‌های نخبگانیِ دانش‌آموختگانِ‌ برتر دانشگاهی

فعالیت‌های نخبگانی

حداکثر امتیاز

توضیحات

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

برگزیدة آزمون‌ها

کارشناسی
(فقط یک آزمون)

وزارت علوم / بهداشت

از 200 تا صفر امتیاز

از 150 تا صفر امتیاز

از 150 تا صفر امتیاز

کسانی که در گروه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی رتبة کمتر از 300 و در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی رتبة کمتر از 100 کسب کرده‌اند

کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)

وزارت علوم / بهداشت

-

از 75 تا صفر امتیاز

از 75 تا صفر امتیاز

کسانی که رتبة کمتر از 11 (بدون گرایش) کسب کرده‌اند

ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان)

کارشناسی ارشد

-

20 امتیاز

20 امتیاز

بر اساس دانشگاه پذیرفته شده در دوره ارشد و نظر کارگروه

آزمون دانش‌نامة تخصصی پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی

-

-

تا 150 امتایز

ده درصد اول برگزیدگان در کل سال

برگزیدة آزمون پذیرش دستیار پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی

-

-

تا 75 امتیاز

کسانی که رتبة کمتر از 51 کسب کرده‌اند

آزمون‌های جامع پزشکی ، دندان‌پزشکی ، داروسازی و پیش‌کارورزی پزشکی

-

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

کسانی که رتبة کمتر از 11 کسب کرده‌اند

فعالیت‌های آموزشی

میانگین کل دورة کارشناسی

60* (17 -میانگین کل)

50* (17 -میانگین کل)

50* (17 -میانگین کل)

با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل

حداقل امتیاز حاصل از فعالیت‌های آموزشی صفر منظور می‌شود

میانگین کل دورة کارشناسی ارشد

-

50* (17/5 -میانگین کل)

40* (17/5 -میانگین کل)

با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل

میانگین کل دورة دکتری حرفه‌ای

-

50* (17/5 -میانگین کل)

50* (17/5 -میانگین کل)

با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل

میانگین کل دورة دکتری تخصصی

-

-

50* (18 -میانگین کل)

برای دانش‌آموختگان پژوهش محور ضریب 20 لحاظ می‌شود

دانشجوی نمونة کشوری

تا 30 امتیاز

30تا 40 امتیاز

30تا 50 امتیاز

ا دانشجوی نمونة مقطع‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی به ترتیب 30، 40 و 50 امتیاز (حداکثر 70 امتیاز)

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایة معتبر بین‌المللی

-

تا 50 امتیاز (هر مقاله)

تا 50 امتیاز (هر مقاله)

صرفاً امتیاز مقاله‌های ده سال اخیر و مرتبط با رشتة دانش‌آموخته براساس ضرایب آیین‌نامة ارتقا محاسبه می‌شود. مقاله‌های بین المللی باید در فهرست Q1 و Q2 از نمایة SJR حضور داشته باشند. بر اساس امتیازات حاصل از مقالات، صرفا امتیاز 10 مقاله با بیشترین امتیاز (اعم از مقالات منتشره در نشریات بین المللی، علمی پژوهشی و همایش‌ها) لحاظ میگردد.

مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی - پژوهشی

-

تا 30 امتیاز(هر مقاله)

تا 30 امتیاز(هر مقاله)

مقاله‌های منتشر شده در همایش‌های علمی معتبر(داخلی و بین‌المللی)

-

تا 10 امتیاز (هر مقالة کامل)

تا 10 امتیاز (هر مقالة کامل)

همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوّب مؤسسه

-

تا 50 امتیاز(به ازای هر طرح)

تا 50 امتیاز(به ازای هر طرح)

امتیاز طرح‌های ده سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری بر اساس مبلغ،‌ مدت زمان اجرای و تعداد نفرات طرح محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از همکاری در اجرای طرح های پژوهشی 150 امتیاز است.

نگارش کتاب کامل علمی

-

تا 50 امتیاز (به ازای هر کتاب)

تا 50 امتیاز (به ازای هر کتاب)

کتاب باید غیر کمک درسی، مرتبط با تخصص متقاضی، ‌در دورة دانش‌آموختگی و توسط ناشر علمی- دانشگاهی منتشر شده باشد. کتاب‌های منتشر شده در دورة دانشجویی باید با مشارکت استاد راهنما باشد. امتیاز با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرایب آیین‌نامة ارتقا محاسبه می‌شود

ترجمة کتاب کامل علمی

-

تا 15 امتیاز (به ازای هر کتاب)

تا 15 امتیاز (به ازای هر کتاب)

نگارش فصل کتاب علمی

-

تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل)

تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل)

فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی

مستعد برتر ادبی، هنری و قرآنی

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

تا 100 امتیاز

بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنیاد ملی نخبگان

سرآمد ادبی، هنری و قرآنی

تا 150 امتیاز

تا 150 امتیاز

تا 150 امتیاز

عضویت در انجمن های علمی تخصصی

تا 10 امتیاز (برحسب نوع عضویت)

تا 10 امتیاز (برحسب نوع عضویت)

تا 10 امتیاز (برحسب نوع عضویت)

حداکثر 15 امتیاز

عضویت در هیئت مدیرة انجمن‌های علمی

تا 5 امتیاز (به ازای هر سال)

تا 5 امتیاز (به ازای هر سال)

تا 5 امتیاز (به ازای هر سال)

عضویت در انجمن‌های دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط حداکثر 20 امتیاز

عضویت در هیئت تحریریة نشریه‌های علمی -پژوهشی

تا 5 امتیاز (به ازای هر نشریه)

تا 5 امتیاز (به ازای هر نشریه)

تا 5 امتیاز (به ازای هر نشریه)

نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط و حداکثر 20 امتیاز

سامانه سینا

http://farhangi.bmn.ir/

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارتاپی

یازدهمین جشنواره بین‎المللی فارابی

جشنواره رویش

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601