یکشنبه 4 آبان 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

مأموریت ها و وظایف:

مأموریت شورا، ایجاد زمینه ای برای برنامه ریزی اجرایی، هماهنگی امور و ارزیابی فعالیت های بنیاد استان با توجه به سیاست ها و برنامه های کلان بنیاد ملی است. با توجه به این مأموریت، وظایف شورا به شرح زیر است:

الف. تدوین برنامه های سالیانه بنیاد استان و پیشنهاد تصویب و تخصیص اعتبار آنها به بنیاد ملی.

ب). تدوین و تصویب برنامه ها و فرآیندهای اجرایی شناسایی اجتماعات نخبگانی در استان.

ج). همکاری با بنیاد استان در اجرای وظابف مذکور در "سند مأموریت ها و شرح وظایف بنیاد نخبگان استان".

د). برنامه ریزی برای ایجاد تعاملات هم افزا میان اجتماعات نخبگانی و دستگاه های اجرایی درون استانی.

ه). تلاش برای استفاده از امکانات استان، خیران و واقفان در جهت اجرای برنامه های استانی.

و). بررسی نیاز به ایجاد کارگروه های تخصصی استان و تصویب آن.

ز). بررسی پیشنهاد رئیس بنیاد استان درباره اعضای کارگروه های تخصصی و تأیید آنها.

ح). ارزیابی برنامه ها و فعالیت های بنیاد استان و کارگروه های تخصصی آن.

ط). بررسی و اظهار نظر درباره مواردی که از سوی رئیس بنیاد استان به شورا احاله می شود.

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601