چهارشنبه 7 آبان 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

باسمه تعالیشیوه‌نامة شناسایی و تکریم استادان شامخمقدمه

به استناد مفاد مادّة 3، تبصرة 2 بند 3ـ2 از مادّة 3 و تبصرة مادّة 4 آیین‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از اعضای هیئت‌علمی برگزیدة دانشگاهی» مصوّب هیئت‌امنای بنیاد در تاریخ 29/7/1394، این شیوه‌نامه به منظور شناسایی استادان شامخ و تکریم آنان تدوین می‌شود:مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این‌ شیوه‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب.آیین‌نامه: منظور آیین‌نامة شناسایی و پشتیبانی از اعضای هیئت‌علمی برگزیدة دانشگاهی مصوّب 29/7/1394 هیئت‌امنای بنیاد است.

ج. شورای نخبگان: منظور شورای علمی نخبگان بنیاد است.مادّة 2: شرایط استادان شامخ

استادان شامخ از میان اعضای هیئت‌علمی شاغل و بازنشستة دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور،که متخلق به اخلاق اسلامی و مشهور به سجایای معلمی باشند، بر اساس ویژگی‌های زیر شناسایی می‌شوند:

الف. دارای مرتبة استادی باشند.

ب. برگزیده از میان استادان ممتاز، نمونة‌کشوری یا برگزیدة جشنواره‌های معتبر ملّی یا بین‌المللی (به تشخیص بنیاد) باشند.

ج. دست‌کم 1500 امتیاز از مجموع امتیاز جدول‌های 1 تا 4 را در دورة بررسی‌کسب‌کرده و در میان متقاضیان آن دوره بیشترین امتیاز را دارا باشد.تبصرة 1: هر استاد در طول عمر خود بر اساس مجموع فعالیت‌های نخبگانیِ مذکور در جدول‌های 1 تا 4، صرفاً یک‌بار مجاز است به عنوان «استاد شامخ» برگزیده شود.

تبصرة 2: چنانچه فردی دارای ویژگی‌های خاص علمی باشد لیکن شرایط بندهای «الف» یا «ب» را دارا نباشد، موضوع برای تصمیم‌گیری به شورای نخبگان ارجاع داده می‌شود.مادّة 3: فرایند شناسایی

الف. پس از انتشار فراخوان، متقاضیان اطلاعات مربوط به فعالیت‌های نخبگانی خود را در سامانة بنیاد وارد می‌کنند. متقاضیان می‌توانند به شکل فردی یا با معرفی نهادهای علمی (دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و ...) و یا معرفی سرآمدان آن رشته درخواست خود را ارائه‌کنند.

ب. شورای نخبگان، پروندة فعالیت‌های نخبگانیِ متقاضیان را بررسی و مطابق مفاد مادّة 2 شیوه‌نامه و بر اساس بیشترین امتیاز حاصل از مجموع امتیاز جدول‌های 1 تا 4، واجدان شرایط را انتخاب و به رئیس بنیاد معرفی می‌کند.

ج. رئیس بنیاد بر اساس ظرفیت تعیین‌شده، استادان شامخ را تعیین می‌کند.

د. برگزیدگان طیّ مراسمی معرفی و از تسهیلات بنیاد بهره‌مند می‌شوند.

تبصره: تعداد استادان شامخ در هر سال حداکثر ده تن است. افزایش تعداد با تأیید رئیس بنیاد امکان‌پذیر است.مادّة 4: تسهیلات اعطایی

بنیاد به منظور تکریم برگزیدگان و الگوسازی از آنان و ایجاد محیطی مناسب برای توسعة فعالیت‌های نخبگانی آنان، تسهیلاتی را در قالب «جایزة علامه‌طباطبایی» به شرح جدول‌ 5 به برگزیدگان اعطا می‌کند.تبصره: اعتبار ریالیِ کرسی با توجه به بودجۀ سالیانۀ بنیاد و بنا به تشخیص رئیس بنیاد تعیین می‌شود.

مادّة 5: تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، پنج مادّه و چهار تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و تا پایان سال 1396 اجرا و سپس اصلاحات لازم در آن اعمال می‌شود.

جدول 1: شاخص‌ها و سنجه‌های فعالیت‌های نخبگانی در ساحت آموزش

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

1

آفرینش محتوای آموزشی

نگارش‌کتاب ‌آموزشی تخصصی در سطح ملّی و بین‌المللی برای مخاطبان مختلف

·تعداد کتاب‌های منتشر شده در سطح ملّی یا بین‌المللی

·حوزة‌کاربردی کتاب‌های منتشر شده (عمومی/ مرجعِ درسی)

·تعداد تجدید چاپ‌کتاب بر اساس شمارگان آن

·تعداد درسنامه‌های الکترونیکی منتشر شده

·به ازای کتابی که به عنوان کتاب سال برگزیده شده باشد تا 100 امتیاز

·به ازای کتابی که در سطح بین‌المللی منتشر شده باشد تا 100 امتیاز

 

·برای کتاب‌های با تعداد تجدید چاپ بیش از 5 بار و شمارگان بیش از ده‌هزار جلد تا 50 درصد به امتیاز مذکور اضافه می‌شود.

2

نوآوری‏های آموزشی

ارائة طرح‌های جدید در زمینة شیوه‌ها و نظام‌های آموزشی، روش‌ تدریس، فنّاوری‌های آموزشی، شیوه‌های سنجش و ارزشیابی‌های آموزشی

·تعداد نوآوری­های آموزشیِ ثبت شده به عنوان اختراع

·تعداد نوآوری­های آموزشیِ منتشرشده در نشریه‌های معتبر علمی

·به ازای هر نوآوری داوری و ثبت شده به عنوان اختراع در مراجع معتبر بین‌المللی تا 50 امتیاز

·به ازای هر اختراع آموزشی تجاری شده تا 100 امتیاز

 

ــــ

3

نظریه‌پردازی آموزشی

توسعة چهارچوب های نظری در حوزة تعلیم و تربیت/ نظریه‌پردازی در زمینة‌کشف و پدیدارسازی اصول علمی جدید در حوزة آموزش و یادگیری/ ارائه الگوهای اختصاصی آموزش و یادگیری برای حوزه‌های مختلف علمی/ پیوند نظری بین علوم نوین با آموزه‌های ناب اسلامی در حوزة تعلیم و تربیت

·تعداد نظریه­های آموزشی منتشر شده در نشریه‌های معتبر علمی

·تعدادکرسی­های نظریه­پردازی

·به ازای هر نظریة منتشرشده در مجلات معتبر پژوهشی ملّی تا 10 امتیاز و در مجلات معتبر بین‌المللی تا 30 امتیاز

·برگزاری‌کرسی نظریه­پردازی در حوزۀ آموزش تا 20 امتیاز

 

ــــ

ادامة جدول1

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

4

شاگرد پروری

تربیت دانش‌آموخته‌ای‌که عضو هیئت‌علمی، راهنماییِ وی را بر عهده داشته است و دارای یکی از شرایط ذیل است:

الف. بر اساس ضوابط بنیاد به عنوان دانش‌آموختة برتر شناخته شده است.

ب. دارای خدمات مستمر و برجسته در یکی از سطوح اجرایی مدیریتی عالی/ ارشد نهادهای آموزشی/ پژوهشی/فنّاورانه/ مدیریتی‌کشور باشد.

ج. موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملّی یا بین‌المللی در زمینه‌های آموزش شده باشد.

·تعداد دانش آموختگان مبرّز

·به ازای هر دانش‌آموخته، اگر مطابق ضوابط بنیاد به عنوان دانش‌آموختۀ برتر انتخاب شده باشد تا 20 امتیاز، اگر دارای خدمات مستمر و برجسته در یکی از سطوح علمی اجرایی عالی/ ارشد یا صنایع نوین کشور باشد تا 40 امتیاز

ــــ

5

ترویج علم

اشاعه و عمومی‌سازی علم و فنّاوری بین آحاد جامعه به منظور ارتقای بینش، تفکر و فرهنگ علمی

·تعداد مقالات ترویجی منتشر شده در زمینة آموزش در زمینه‌ای خاص در علم و فنّاوری

·تعدادکارگاه­های آموزشی برگزار شده در زمینة ترویج علم

·تعداد سمینارها و سخنرانی در انجمن‌های علمی

·تعداد برنامه­های ترویجی برگزار شده در رسانه­های عمومی

·تأسیس/همکاری در تأسیس موزه‌های تخصصی/ نمایشگاه‌های دائمی تخصصی تا 100 امتیاز

·هرکارگاه­ آموزشی حداکثر تا 10 امتیاز (بر اساس موضوع و مخاطب)

·برای هر سمینار و سخنرانی تخصصی در انجمن های علمی تا 10 امتیاز (بر اساس موضوع و مخاطب)

·هر برنامة ترویجی در رسانه­های عمومی تا 5 امتیاز

·هر مقاله منتشرشده در مجلات ترویجی معتبر تا 5 امتیاز

·لازم است‌ تمامی فعالیت­ها و برنامه­های ترویجی در زمینۀ تخصصی استاد باشد.

ادامة جدول1

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

6

 

توسعة برنامه‏های آموزشی

ایده پردازی، طراحی و توسعة برنامه‌های آموزشی مبتنی بر پیشرفت علوم و رفع نیازهای ملّی/ طراحی و توسعة برنامه‌های آموزش عالی بین‌المللی

·تعداد برنامه‌های درسی طراحی شده برای رشته‌های تحصیلی جدید

·تعداد بازنگری‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی

·میزان مشارکت در توسعة مرزهای آموزش و ایجاد دوره‌های آموزشی بین‌المللی

·طراحی و راه اندازی هر دورة آموزش عالی مشترک بین دانشگاه‌های کشوریا با دانشگاه‌های سایر کشورها تا 30 امتیاز

·طراحی برنامه‌های درسی جدید آموزش عالی با تأکید بر دوره‌های میان‌رشته‌ای و نیازهای جامعه تا 30 امتیاز

·فقط به برنامه‌ها و دوره­های آموزشی امتیاز تعلق می­گیرد که توسط مراجع ذی‌ربط تصویب و اجرا شده باشد.

7

تأسیس نهادهای آموزشی

ایجاد سازمان هایی با مأموریت‌های آموزشی در سطوح مختلف‌که حداقل سه سال از فعالیت آن سپری شده است.

·تعداد تأسیس یا مشارکت در تأسیس نهادهای آموزشی در سطح استان، ملّی و بین‌المللی

·تأسیس(یا مشارکت درتأسیس) هر نهاد آموزش عالی در سطح: ملّی تا 80 امتیازو در سطح بین‏المللی تا 130 امتیاز

·در صورت مشارکت در تأسیس، امتیاز بر مبنای درصد مشارکت محاسبه می‏شود.

8

اشتهار آموزشی

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر آموزشی و دریافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد جایزه‌های آموزشیِ‌کسب شده در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد سخنرانی‌های اصلی/کلیدی/ مدعوّ در همایش‌های آموزشی

·هر جایزه/ مدال/ لوح ملی: تا 20 امتیاز

·هر جایزه / مدال/ لوح بین المللی: تا 35 امتیاز

·هر سخنرانی اصلی/کلیدی/مدعو در کنفرانس‌های معتبر بین‏المللی داخلی و خارجی تا15 امتیاز

·تأییدیة چند استاد سرآمد آموزشی

·جوایز باید در حوزة آموزش باشد.

جدول 2: شاخص‌ها و سنجه‌های فعالیت‌های نخبگانی در ساحت پژوهش

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

1

اجرای طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه‌ای‌که توسط کارفرمایان در سطوح مختلف‌کوچک تاکلان تعریف شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأییدکارفرمای ذی‌ربط قرارگیرد.

·تعداد طرح‌های پژوهشی در سطوح مختلف

·میزان موفقیت نتایج طرح

·حجم مالی و تعداد همکاران طرح

 

·به ازای هر طرح پژوهشی موفق خاتمه یافته و اثرگذار در اندازۀ متوسط تا 40امتیاز،بزرگ تا 80 امتیاز و کلان تا 130 امتیاز

در صورتی­که اجرای طرح با مشارکت بیش از سه نفر از اعضای هیئت‌علمی داخلی یا خارجی انجام پذیرد امتیازکل طرح مورد نظر تا 2 برابر افزایش یافته که به نسبت سهم آنها تقسیم می‌شود.

 

·طرح­هایی‌که اعتبار مالی آن بین یک تا پنج میلیارد ریال باشد طرح پژوهشی متوسط، بین پنج تا ده میلیارد ریال بزرگ و بیش از ده میلیارد ریال طرح‌کلان محسوب می‌شود.

 

·ارائة مدارک مبنی بر اتمام موفق طرح از سوی کارفرما ضروری است.

2

بروندادهای پژوهشی

چاپ دستاوردهای پژوهشی در زمینة تخصصی پژوهشگر به صورت مقاله وکتاب.

·تعداد مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات معتبر ملّی/ بین‌المللی

·میزان اثربخشی مقالات انتشار یافته

·تعداد کتاب‌های تخصصی منتشرشده حاصل از دستاوردهای پژوهشی در انتشارات معتبر ملّی / بین المللی

 

·به ازای هر مقالة منتشرشده در مجلات پژوهشی معتبر بین‏المللی تا 30 امتیاز و منتشر شده در مجلات معتبر علمی‌ ـ پژوهشی ملّی تا 10 امتیاز

·نگارش هر کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی با داوری وچاپ در انتشارات معتبر ملّی تا 70 امتیاز وبین المللی تا 100 امتیاز

(کتاب‌های حاصل از طرح های پژوهشی مشترک بین‌المللی با ضریب 5/1 لحاظ می‌شود).

·شاخص اچ (به میزان دو برابر شاخص اچ به عنوان امتیاز لحاظ می‏گردد.)

 

·تنها برونداد‏های مرتبط با تخصص استاد لحاظ می‏شود.

 

·در صورتی‌که دستاوردهای منتشر شده با همکاری چند نویسنده انجام پذیرد امتیاز مرتبط با توجه به جایگاه فرد تقسیم می‌گردد.

3

ارائه نظریه علمی

مجموعه‌ای از مفاهیم، تعاریف وگزاره‌های به هم مرتبط‌که دید نظام‌یافته‌ای از موضوعی علمی را ارائه می‌کند و به تأیید مراجع معتبر بین‌المللی رسیده باشد.

·تعداد نظریه­های معتبر علمی (ارائة نظریه‌های جدید، اصلاح یا ابطال نظریه‌های موجود) منتشرشده در نشریه‌های معتبر بین‌المللی

·تعدادکرسی­های نظریه­پردازی

·هر نظریة علمی مستخرج از فعالیت‌های پژوهشی فرد و منتشر شده در نشریات معتبر بین‏المللی تا 30 امتیاز

·برگزاری‌کرسی نظریه­پردازی در حوزۀ تخصصی تا 20 امتیاز

·ارائه نظریه باید در زمینة تخصص استاد باشد.

ادامۀ جدول 2

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

4

اشتهار پژوهشی

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر علمی و دریافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد جایزه‌های پژوهشی در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد سخنرانی‌های اصلی/کلیدی/ مدعو در همایش‌های پژوهشی

·هر جایزه/ مدال/ لوح ملی: تا 20 امتیاز

·هر جایزه / مدال/ لوح بین‌المللی: تا 35 امتیاز

·هر سخنرانی اصلی/کلیدی/ مدعو در کنفرانس های معتبر بین‏المللی داخلی و خارجی تا 15 امتیاز

·تأییدیة چند استاد سرآمد پژوهشی

·جوایز باید در حوزة فعالیت‌های پژوهشی فرد باشد.

5

تأسیس نهادهای پژوهشی

ایجاد سازمان‌هایی با مأموریت‌های پژوهشی در سطوح مختلف‌که حداقل دو‌سال از فعالیت آنها سپری شده است.

·تعداد تأسیس یا مشارکت در تأسیس نهادهای پژوهشی در سطح دستگاه، استان، ملّی یا بین‌المللی

·موضوع فعالیت نهاد پژوهشیِ تأسیس شده

·به ازای تأسیس (یا مشارکت در تأسیس) هر نهاد پژوهشی در سطح ملّی تا 80 امتیاز و بین‏المللی تا 130 امتیاز

 

·در صورت مشارکت در تأسیس، امتیاز بر مبنای درصد مشارکت محاسبه می‏شود.

6

پژوهشگر پروری

تربیت پژوهشگری که عضو هیئت علمی، راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملّی یا بین‌المللی در حوزه‌های پژوهشی شده باشد.

ب‌.دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح اجرایی مدیریتی نهادهای پژوهشی کشور باشد.

ج‌.جزء پژوهشگران برترکشور باشد.

·تعداد پژوهشگران مبرّز

·اگر موفق به دریافت جایزه‌های معتبر پژوهشی در سطح ملّی یا بین‌المللی شده باشد تا 20 امتیاز، اگر دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریتی نهادهای پژوهشی کشور باشد تا 30 امتیاز

ــــ

جدول 3: شاخص‌ها و سنجه‌های فعالیت‌های نخبگانی در ساحت فنّاوری و نوآوری

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

1

اجرای طرح‏های فنّاورانه

اجرای‌ طرح فنّاورانه‌ای‌که بر اساس نیازکارفرمایان در سطوح مختلف سازمانی، استانی، ملّی یا بین‌المللی تعریف و منجر به تولید محصول یا ارائة خدمتی خاص شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأییدکارفرما قرار می‌گیرد.

·تعداد طرح­های فنّاورانه

·میزان‌کاربردی بودن نتایج طرح (سازمانی‌/ استانی/ ملّی/ بین‌المللی)

·تعداد فنّاوران دخیل در اجرای طرح

·در صورتی‌که طرح منجر به تولید یک محصول صنعتی (تولید انبوه) شده باشد، به ازای هر طرح ‌که محصولات آن در بازارهای بین‏المللی عرضه شده باشد تا 150 امتیاز؛ در بازارهای ملّی عرضه شده باشد تا 100 امتیاز؛ در صورتی‌که منجر به تولید محصول نمونه (پایلوت) شده باشد به ازای هر طرح ملّی تا 60 امتیاز

·در صورتی‌که منجر به تولید یک خدمت ویژه شده باشد، به ازای هر خدمت بین­المللی تا 150 امتیاز و ملّی تا 100 امتیاز

·در صورتی‌که اجرای طرح با مشارکت بیش از سه نفر از اعضای هیئت علمی داخلی یا خارجی انجام پذیرد امتیازکل طرح مورد نظر تا 2 برابر افزایش یافته که به نسبت سهم آنها تقسیم می‌شود.

2

تجاری سازی طرح‏های فنّاورانه

میزان فروش دانش فنی، محصولات و خدمات طرح فنّاورانه (یا اختراع و اکتشاف) در طی دورة ارزیابی

·میزان فروش دانش، محصولات فنّاورانه و خدمات طرح

·در صورت فروش تا 1 میلیارد ریال 50 امتیاز؛1 تا 5 میلیارد ریال70 امتیاز؛5 تا 10 میلیارد ریال 100 امتیاز؛بیش از 10 میلیارد ریال 1500 امتیاز

·دورۀ ارزیابی این بند پنج ساله است.

3

کارآفرینی و اشتغال‌زایی در زمینه‌های فنّاورانه

میزان ایجاد اشتغال مولّد و دانش‌بنیان در زمینه‌های فنّاورانه در طی دورة ارزیابی

·تعداد افراد به اشتغال رسانده در زمینه‌های فنّاورانه و دانش‌بنیان

·ایجاد اشتغال برای 5 تا 10 نفر کارکنان دانشی 100 امتیاز؛بین 10 تا 30 نفر 200 امتیاز ؛ 30 تا 60 نفر 300 امتیاز ؛ بیش از 60نفر 350 امتیاز

4

انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های کلیدی

مشارکت در فرایند انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های‌کلیدی از مبدأ خارجی به داخل‌کشورکه بر اساس نیازکشور و از طرف کارفرما تعریف و منجر به انتقال و بومی‌سازی موفق و مورد تأییدکارفرما شده است.

·میزان مشارکت در انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های‌کلیدی

·سطح اهمیّت فنّاوری انتقال‌یافته درکشور (کم/متوسط/ زیاد/ حیاتی)

·به ازای هر فنّاوری بومی‌سازی شده با توجه به اهمیّت آن فنّاوری حداکثر تا 150 امتیاز

·منظور از بومی‌سازی تولید محصولی متناسب با نیازها و شرایط بومی‌کشور است.

ادامۀ جدول 3

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

5

ثبت اختراع و اکتشاف

ثبت و تأیید اختراع یا اکتشاف در مراجع ملّی یا بین‌المللی

·تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در سطح بین‌المللی

·تعداد اختراعات ملّی تأییدشدة بنیاد

·به ازای هر ثبت و تأیید اختراع بین المللی تا 60 امتیاز

·به ازای هر اختراع تجاری‌ شده تا 100 امتیاز

ــــ

6

اشتهار فنّاورانه

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر فنّاورانه و دریافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین المللی

·تعداد جایزههای فنّاوری در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد سخنرانی‌های اصلی/کلیدی/مهمان در همایش‌های فنّاورانه

·هر جایزه/ مدال/ لوح ملی: تا 20 امتیاز

·هر جایزه / مدال/ لوح بین المللی: تا 35 امتیاز

·هر سخنرانی اصلی/کلیدی/مدعو در کنفرانس های معتبر ملّی تا 10 و بین‏المللی تا 15 امتیاز

·تأییدیة چند استاد سرآمد فنّاوری

·جوایز باید در حوزة فعالیت‌های فنّاورانة فرد باشد.

7

تأسیس نهادهای فنّاورانه

ایجاد شرکت/ سازمانی با مأموریت‌های فنّاورانه در سطوح مختلف دستگاهی، ملّی یا بین‌المللی‌که حداقل دو‌سال از فعالیت موفق آن سپری شده است.

·تعداد تأسیس نهادهای فنّاور/دانش‌بنیان در سطح دستگاهی، ملّی یا بین‌المللی

·میزان مشارکت در تأسیس یا عضو هیئت‌مدیرة نهادهای فنّاورانة معتبر

·به ازای تأسیس(یا مشارکت در تأسیس) هر نهاد فنّاورانه در سطح ملّی (شبیه تأسیس انجمن های فنّاورانه یا عضو هیئت‌مؤسس، هیئت‌مدیره یاکمیته‌های تخصصی شرکت) تا80 امتیاز و در سطح بین‏المللی تا 130 امتیاز

·در صورت مشارکت در تأسیس، امتیاز بر مبنای درصد مشارکت محاسبه می‏شود.

8

فنّاورپروری

تربیت فنّاوری‌که عضو هیئت علمی، استاد راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملّی یا بین‌المللی در زمینه‌های فنّاوری شده باشد.

ب‌.دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریت نهادهای فنّاورانة‌کشور باشد.

·تعداد فنّاوران مبرّز

·اگر موفق به دریافت جایزه‌های معتبر فنّاورانه در سطح ملّی یا بین‏المللی باشد تا 20 امتیاز، اگر دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریت نهادهای فنّاورانة‌‌کشور باشد تا 30 امتیاز

ــــ

جدول4: شاخص‌ها و سنجه‌های فعالیت‌های نخبگانی در ساحت فرهنگ و خدمت

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

1

خدمت رسانی تخصصی

·ارائة خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزة فعالیت فرد

·تأسیس نهادهای علمی و خدماتی در سطوح مختلف استانی یا ملّی

·ارائة خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزة فعالیت فرد

·تصدی مسؤولیت اجرایی ملّی در سطح استانی یا ملّی شامل مدیریت سازمان‌ها و مؤسسات علمی، اجرایی و صنعتی‌کشور و مدیریت مراکز تخصصی مرتبط با حوزة فعالیت فرد مانند: مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی، بنگاه‌های صنعتی و ...

·تصدی مسؤولیت اجرایی بین‌المللی‌که موجب انجام خدمات مؤثر برای‌کشور شود.

·ایجاد نهادهای علمی و خدماتی در سطح استانی و ملّی

·طراحی و اجرای بسته‌های خدمات‌رسانی تخصصی در سطح استانی، ملّی یا با مشارکت نهادهای بین‌المللی (بر اساس درخواست مراجع ذی‌ربط)

·ارائة خدمات مؤثر در زمینۀ توسعة ارتباطات نظام آموزش عالی با جامعه

·دستاوردهای برجسته در زمینة خدمت‌رسانی تخصصی

·به ازای هر سال مدیریت مستمر و مؤثر در سطح استانی حداکثر تا 10 امتیاز ـ در سطح ملّی تا 25 امتیاز در سطح بین‏المللی تا 70 امتیاز

·به ازای تأسیس هر نهاد علمی و خدماتی‌که حداقل سه سال از عملکرد موفق آن سپری شده است در سطح استانی تا 10 امتیاز و در سطح ملّی تا 25 امتیاز

·به ازای هر بسته خدمات‌رسانی تخصصی اجرا شده در سطح استان (شبیه طراحی و اجرای یک طرح‌کوتاه مدت ارتقای سلامت در استان) با تأیید مراجع ذی‌ربط تا 20 امتیاز، ملّی تا 35 امتیاز و بین‏المللی تا 60 امتیاز

·ارائه خدمات باید مرتبط با تخصص استاد باشد.

·سایر اقدامات یا دستاوردهای برجسته در زمینة خدمات‌رسانی تخصصی از طریق داوری کمیته‌های‌کارشناسی قابل ارزیابی و امتیازدهی است.

2

فرهنگ

·طراحی، اجرا و مدیریت فعالیت‌های فرهنگی

·تأسیس مراکز فرهنگی در سطوح مختلف استانی یا ملّی

·اجرای طرح‌های فرهنگی استانی یا ملّی

·مدیریت موفق مؤسسات فرهنگی در سطح استانی یا ملّی

·تأسیس مراکز فرهنگی مؤثر در سطح استانی یا ملّی

·تعاملات فرهنگی برجسته با نهادهای بین‌المللی (از قبیل یونسکو، آیسسکو و ...)

·اجرای طرح‌های توسعة ارتباطات نظام آموزش عالی با حوزه‌های علمیه

·دستاوردهای برجستة فرهنگی

·به ازای هر طرح فرهنگی اجرا شده در سطح استان تا 25 امتیاز،ملّی تا 40 امتیاز و بین‌المللی تا 80 امتیاز

 

·به ازای تأسیس هر مرکز فرهنگی‌که حداقل سه سال از عملکرد موفق آن سپری‌ شده است در سطح استانی تا 20، در سطح ملّی تا 30 امتیاز و در سطح بین‌المللی تا 60 امتیاز

·در راستای نیازهای فرهنگی استان یاکشور و مبتنی بر سیاست‌های توسعه فرهنگی‌کشور

جدول 5. جایزة علامه طباطبایی

ردیف

تسهیلات اعطایی

اعتبار

توضیحات

1

اعطای لوح سپاس و جایزة نقدی

500 میلیون ریال

ـــ

2

اعطای اعتبار علمی

200 میلیون ریال

باید در مدت سه سال در موارد علمی موردنظر استاد هزینه شود.

3

نشر تمبر یادبود/ انتشار یادمان

ـــــ

ــــــــــ

4

معرفی دانشجو برای بهره‌مندی از جایزة شهید احدی/ نظام‌وظیفة تخصصی

سالیانه دو نفر

برای پنج سال

5

میزبانی پژوهشگر پسادکتری

چهار نفر

برای پنج سال

6

پرداخت هزینۀ بیمۀ تکمیلی

تا پانزده سال

مطابق مقررات بنیاد

7

پرداخت کمک هزینة سفرهای زیارتی/گردش‌گری ملّی برای خود و یکی از اعضای خانواده

ü

مطابق مقررات معاونت فرهنگی بنیاد

8

تسهیلات وام مسکن/ وام خودرو/ وام ضروری و موارد مشابه

ü

مطابق مقررات بنیاد

دانلود فایل شیوه نامه

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601