شنبه 18 مرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

  باسمه تعالی

شیوه‌نامة بهره‌مندی دانش‌آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات دورة پسادکتری
(جایزة شهید دکتر چمران)


مقدمه
به استناد تبصرة مواد 3 و 4 آیین نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی» و به منظور اجرایی سازی بند «الف- 2» از مادّۀ 4 آیین نامه و با هدف ارتقای توانایی‌های پژوهشی، فنّاورانه و آموزشی دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، دانش آموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه نامه می-توانند از تسهیلات دورة پسادکتری در قالب «جایزة شهید دکتر چمران»، به پاس خدمات علمی شهید دکتر مصطفی چمران، بهره مند شوند.


مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه نامه رعایت می¬شود:

الف. بنیاد : منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.
ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
د. مؤسسة علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است¬که صحت مدارک صادرة آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.
ه‍ .آیین¬نامه: منظور «آیین¬نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.
و. معاونت آینده‌سازان: منظور معاونت آینده‌سازان بنیاد است.
ز. معاونت توسعه: منظور معاونت توسعه و مدیریت منابع بنیاد است.
ح. دانش¬آموختة برتر: منظور هر یک از دانش¬آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «الف- 2» از مادّۀ 4 آیین نامه است.
ط. طرح تقاضا محور: منظور طرح پژوهشی است که براساس نیاز صنعت یا سازمان و در قالب قراردادبین مؤسسة علمی و صنعت / سازمان مربوطه انجام می‌شود.
ی. طرح اولویت محور: منظور طرح پژوهشی است که بر اساس یکی از اولویتهای پژوهشی که در اسناد رسمی علم و فنّاوری کشور مطرح شده است، انجام می‌شود.


مادّة 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان دورة دکتری تخصصیِ مورد تأیید وزارت علوم / وزارت بهداشت و نیز دانش‌آموختگان دوره‌های تخصص و فوق تخصص مورد تأیید وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر می¬توانند از جایزة شهید دکتر چمران بهره مند ‌شوند:

الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.

ب. دست‌کم 350 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دورة زمانی بررسی کسب کرده باشند.

تبصره: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی وارد می‌شود و تصمیم¬گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّة 5 بستگی دارد.

مادة 3: تسهیلات جایزة شهید دکترچمران

مشمولان این جایزه از تسهیلات زیر بهره‌مند می‌شوند:

3-1. گذراندن دورة پسادکتری زیرنظر استاد میزبان در یکی از مؤسسه‌های علمیِ کشور مطابق مقررات بنیاد
3-2. دریافت کارمزدی معادل با حقوق و مزایای استادیار پایة یک در سال پذیرش پژوهشگر
3-3. حق بیمة تکمیلی پژوهشگر مطابق مقررات بنیاد
3-4. دریافت تسهیلات فرهنگی - رفاهی مطابق بند «الف – 4» از مادّة 4 آیین‌نامه
3-5. اعطای اعتبار ارتباطات علمی شامل:
الف. کمک‌هزینة شرکت در یک مجمع علمی خارجی
ب. کمک‌هزینة شرکت در دو مجمع علمی داخلی
ج. کمک‌هزینة عضویت در انجمن‌های علمی ملّی و بین‌المللی
د. کمک‌هزینة اشتراک نشریه‌های علمی داخلی و خارجی

تبصرة 1: سقف مشارکت بنیاد درپرداخت کارمزد بند «3-2» چنانچه طرح پژوهشی پژوهشگر از طرح های تقاضا محور باشد 50% و درصورتیکه از طرح های اولویت محور باشد 80% و مابقی آن بر عهدة مؤسسة علمی پذیرنده است.

تبصرة 2: مدّت زمان دورة پسادکتری حداکثر یک‌سال است و در صورت نیازِ استاد میزبان و عملکرد مناسب پژوهشگر، به تشخیص بنیاد، تمدید این تسهیلات برای حداکثر یک‌سال دیگر امکان‌پذیر است.

تبصرة 3: پژوهشگر دورة پسادکتری مجاز نیست در طول دوره، هیچ‌گونه اشتغال دیگری (به صورت پیمانی یا رسمی)،که منجر به پرداخت حق بیمه برای وی شود، داشته باشد.

تبصرة 4: موضوع مجامع علمی بند «3-5- الف» و «3-5- ب» باید مرتبط با حوزة فعالیت علمی دورة پسادکتری و همراه با ارائة مقاله درآن مجمع باشد.

تبصرة 5: پژوهشگر می‌تواند اعتبار بند «3-5- الف» را برای شرکت درکارگاهی آموزشی مرتبط با حوزة فعالیت‌های علمیِ خود هزینه‌کند.

تبصرة 6: مدت زمان استفاده از تسهیلات بند «3-4» تا دو سال پس از تاریخ برگزیده شدن (تسهیلات وام ساخت و خرید مسکن تا سه سال پس از تاریخ برگزیده شدن) ، اعتبارات بند «3-5- الف» و «3-5- ب» تا شش ماه پس از اتمام دورة پسادکتری و اعتبارات بند «3-5- ج» و «3-5- د» تا یک سال پس از اتمام دوره است.

تبصرة 7: مبلغ اعتبار هر یک از بندهای «3-4 » و «3-5 » هر سال از سوی رئیس بنیاد تعیین می‌شود.

تبصرة 8: پس از پایان دورة پسادکتری،گواهی‌نامة فعالیت پژوهشگر از سوی استاد میزبان (موضوع مادّة 4) به وی اعطا می‌شود.

مادّة 4: شرایط استاد میزبان

شرایط استادمیزبان به شرح ذیل می باشد:

الف. یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسة علمی پذیرندة دانش‌آموختة برتر باشد.
ب. دارای مرتبة علمی دانشیاری به بالا باشد.
ج. دارای حسن شهرت پژوهشی باشد.
تبصرة 1: چنانچه طرح پژوهشی پژوهشگر از طرح¬های اولویت محور باشد حسن شهرت پژوهشی استادمیزبان براساس شاخص‌هایی از قبیل داشتن مقالات با ارجاعات بالا، داشتن مقالات در نشریات معتبر علمی و برخورداری از شاخص ارجاع بالا در مقایسه با افراد هم رشته و داشتن آثار برجسته هنری، ادبی تعیین می‌شود و چنانچه طرح پژوهشی پژوهشگر از طرح¬های تقاضا محور باشد حسن شهرت پژوهشی استادمیزبان براساس شاخص‌هایی از قبیل موضوع، حجم و تعداد قراردادهای انجام شده در سال¬های اخیر تعیین می‌شود.

تبصرة 2: شرایط استاد میزبان و طرح پژوهشی توسط کارگروه شناسایی دانش آموختگان ‌برتر ارزیابی می¬شود.


مادّة 5 : فرایند اجرا

5-1. شناسایی دانش آموختگانِ برتر

فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:

الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می کند.
ب. فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می¬کند.
ج. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی، «کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر» متشکل از معاون آینده سازان یا یکی از مدیران حوزة معاونت آینده سازان (رئیس کارگروه) و دست‌کم سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبة امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای حقیقی این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون آینده‌سازان منصوب می‌شوند.
د. بنیاد به برگزیدگانِ استفاده از تسهیلات دورة پسادکتری اطلاع رسانی می‌کند.
تبصرة 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

5-2. فرایند اعطای جایزه

پس از انتخاب دانش‌آموختگان‌برتر، فرایند اعطای تسهیلات دورة پسادکتری به شرح زیر انجام می‌شود:

1.    دانش‌آموختة برتر، باید حداکثر شش ماه پس از برگزیده‌شدن، مؤسسة علمی پذیرنده، استاد میزبان و موضوع پژوهش خود را انتخاب‌کند.
2.    پس از بررسی شرایط استاد میزبان در بنیاد و تأیید آن، نظر کارگروه شناسایی دانش آموختگان برتر دربارة موضوع طرح پژوهشی دریافت می‌شود. در صورت ضرورت کارگروه می‌تواند از نظر افراد متخصص برای بررسی طرح‌ها استفاده کند.
3.    پس از تأیید موضوع پژوهش، بنیاد تفاهم‌نامه‌ای را با مؤسسة پذیرنده برای اجرای این شیوه‌نامه منعقد می‌کند.
4.    مؤسسة پذیرنده با پژوهشگر قراردادی را منعقد و نسخه ای از آن را به بنیاد ارسال می کند.
5.    معاونت توسعه، سهم بنیاد از کارمزد پژوهشگر را از زمان شروع دوره و بر اساس تفاهم‌نامه به حساب مؤسسة میزبان واریز می‌کند.
6.    پژوهشگر به‌طور دوره‌ای گزارش پیشرفت خود را، که به تأیید استاد میزبان رسیده است، برای بنیاد ارسال می‌کند.
7.    در پایان دوره، پژوهشگر گزارش‌کامل فعالیت‌های خود را پس از تأیید استاد میزبان و معاونت پژوهشی مؤسسه، برای بنیاد ارسال می‌کند.

تبصره: در صورت عدم ارسال گزارش پیشرفت از سوی پژوهشگر یا عدم رضایت استاد میزبان از عملکرد وی، بنیاد پرداخت ادامة تسهیلات جایزة مذکور به پژوهشگر را لغو می‌کند.


مادّة 6: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت آینده سازان است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه کند.

تبصره: معاون آینده سازان مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 1 اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّة 7: تصویب و اجرا

این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و پانزده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ 01/01/1398 لازم است.


جدول شماره یک

---------

ادامه جدول شماره یک

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601