دوشنبه 31 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>تسهیلات و حمایت ها>دانش آموختگان برتر دانشگاهی> تسهیلات>جایزه شهید چمران>شیوه نامه جایزه شهید چمران

باسمه تعالی
شیوه‌نامه بهره­ مندی دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات دوره پسادکتری
 (جایزه شهید دکتر چمران)

مقدمه

به استناد تبصره مواد 3 و 4 آیین­ نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش ­آموختگان برتر دانشگاهی» و به منظور اجرایی ­سازی بند «الف- 2» از مادّۀ 4 آیین ­نامه و با هدف ارتقای توانایی‌های پژوهشی، فنّاورانه و آموزشی دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه ­نامه می ­توانند از تسهیلات دوره پسادکتری در قالب «جایزه شهید دکتر چمران»، به پاس خدمات علمی شهید دکتر مصطفی چمران، بهره ­مند شوند.

مادّه 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه­ نامه رعایت می­ شود:

الف. بنیاد : منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.
ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
د. مؤسسه علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است­ که صحت مدارک صادره آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.
ه‍ .آیین ­نامه: منظور «آیین ­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­ آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.
و. معاونت آینده سازان: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.
ز. معاونت توسعه: منظور معاونت آینده سازان بنیاد است.
ح. دانش­ آموخته برتر: منظور هر یک از دانش­ آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «الف- 2» از مادّۀ 4 آیین­ نامه است.

ط. طرح تقاضا محور: منظور طرح پژوهشی است که بر اساس نیاز صنعت یا سازمان و در قالب قراردادبین مؤسسه علمی و صنعت/ سازمان مربوطه انجام می شود.

ی. طرح اولویت محور: منظور طرح پژوهشی است که بر اساس یکی از اولویت های پژوهشی که در اسناد رسمی علم و فناوری کشور مطرح شده است، انجام می شود.

مادّه 2: شرایط مشمولان
دانش‌آموختگان دوره دکتری تخصصیِ مورد تأیید وزارت علوم / وزارت بهداشت و نیز دانش آموختگان دوره‌های تخصص و فوق تخصص مورد تأیید وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموخته برتر می­ توانند از جایزه شهید دکتر چمران بهره­ مند ‌شوند:
الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.
ب. دست‌کم 350  امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 کسب کرده باشند.
تبصره: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی وارد می‌شود و تصمیم­ گیری نهایی درباره اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّه 5 بستگی دارد.

ماده 3: تسهیلات جایزه شهید دکترچمران
مشمولان این جایزه از تسهیلات زیر بهره‌مند می‌شوند:
1-3. گذراندن دوره پسادکتری زیرنظر استاد میزبان در یکی از مؤسسه‌های علمیِ کشور مطابق مقررات بنیاد
2-3. دریافت کارمزدی معادل با حقوق و مزایای استادیار پایه یک در سال پذیرش پژوهشگر
3-3. دریافت حق بیمه تکمیلی پژوهشگر مطابق مقررات بنیاد
4-3. دریافت تسهیلات فرهنگی - رفاهی مطابق بند «الف – 4» از مادّه 4 آیین‌نامه
5-3. اعطای اعتبار ارتباطات علمی شامل:
الف. کمک‌هزینه شرکت در یک مجمع علمی خارجی
ب. کمک‌هزینه شرکت در دو مجمع علمی داخلی
ج. کمک‌هزینه عضویت در انجمن‌های علمی ملّی و بین‌المللی
د. کمک‌هزینه اشتراک نشریه‌های علمی داخلی و خارجی

تبصره 1:سقف مشارکت بنیاد در پرداخت کارمزد بند «3-2» چنانچه طرح پژوهشی پژوهشگر از طرح های تقاضا محور باشد 50% و در صورتیکه از طرح های اولویت محور باشد 80% و مابقی آن بر عهده مؤسسه علمی پذیرنده است.

تبصره 2: مدّت زمان دوره پسادکتری حداکثر یک‌سال است و در صورت نیازِ استاد میزبان و عملکرد مناسب پژوهشگر، به تشخیص بنیاد، تمدید این تسهیلات برای حداکثر یک‌سال دیگر امکان‌پذیر است.
تبصره 3: پژوهشگر دوره پسادکتری مجاز نیست در طول دوره، هیچ‌گونه اشتغال دیگری (به صورت پیمانی یا رسمی)، که منجر به پرداخت حق بیمه برای وی شود، داشته باشد.
تبصره 4: موضوع مجامع علمی بند «3-5- الف» و «3-5- ب» باید مرتبط با حوزه فعالیت علمی دوره پسادکتری و همراه با ارائه مقاله درآن مجمع باشد.
تبصره 5: پژوهشگر می‌تواند اعتبار بند «3-5- الف» را برای شرکت درکارگاهی آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت‌های علمیِ خود هزینه‌ کند.
تبصره 6: مدت زمان استفاده از تسهیلات بند «3-4» تا دو سال پس از تاریخ برگزیده شدن (تسهیلات وام ساخت و خرید مسکن تا سه سال پس از تاریخ برگزیده شدن) ، اعتبارات بند «3-5- الف» و «3-5- ب» تا شش ماه پس از اتمام دوره پسادکتری و اعتبارات بند «3-5- ج» و «3-5- د» تا یک سال پس از اتمام دوره است.
تبصره 7: مبلغ اعتبار هر یک از بندهای «3-4 » و «3-5 » هر سال از سوی رئیس بنیاد تعیین می‌شود.
تبصره 8: پس از پایان دوره پسادکتری، گواهی‌نامه فعالیت پژوهشگر از سوی استاد میزبان (موضوع مادّه 4) به وی اعطا می‌شود.

مادّه 4: شرایط استاد میزبان
شرایط استادمیزبان به‌شرح ذیل می باشد:
الف. یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه علمی پذیرنده دانش‌آموخته برتر باشد.
ب. دارای مرتبه علمی دانشیاری به بالا باشد.

ج. دارای حسن شهرت پژوهشی باشد.

تبصره 1: چنانچه طرح پژوهشی پژوهشگر از طرح های اولویت محور باشد حسن شهرت پژوهشی استاد میزبان بر اساس شاخص هایی از قبیل داشتن مقالات با ارجاعات بالا، داشتن مقالات در نشریات معتبر علمی و برخورداری از شاخص ارجاع بالا در مقایسه با افراد هم رشته و داشتن آثار برجسته هنری، ادبی تعیین می شود و چنانچه طرح پژوهشی پژوهشگر از طرح های تقاضامحور باشد حسن شهرت پژوهشی استاد میزبان بر اساس شاخص هایی از قبیل موضوع، حجم و تعداد قراردادهای انجام شده در سال های اخیر تعیین می شود.

تبصره 2: شرایط استاد میزبان و طرح پژوهشی توسط کارگروه شناسایی دانش آموختگان ارزیابی می شود.

مادّه 5 : فرایند اجرا
1-5. شناسایی دانش آموختگانِ برتر
فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:
الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیه استفاده از این جایزه را اعلام می­ کند.
ب. فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­ کند.
ج. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی، «کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر» متشکل از معاون آینده سازان یا یکی از مدیران حوزه معاونت آینده سازان (رئیس کارگروه) و دست کم سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبه امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای حقیقی این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون آینده سازان منصوب می‌شوند.
د. بنیاد به برگزیدگانِ استفاده از تسهیلات دوره پسادکتری اطلاع رسانی می‌کند.

تبصره 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.
تبصره 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدوده دوره مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

2-5. فرایند اعطای جایزه
پس از انتخاب دانش آموختگان برتر، فرآیند اعطای تسهیلات دوره پسا دکتری به شرح زیر انجام می شود:

1. دانش آموخته برتر، باید حداکثر شش ماه پس از برگزیده شدن، مؤسسه علمی پذیرنده، استاد میزبان و موضوع پژوهش خود را انتخاب کند.

2. پس از بررسی شرایط استاد میزبان در بنیاد و تأیید آن، کارگروه شناسایی دانش آموختگان برتر درباره موضوع طرح پژوهشی دریافت می شود. در صورت ضرورت کارگروه می تواند از نظر افراد متخصص برای بررسی طرح ها استفاده کند.

3. پس از تایید موضوع پژوهش، بنیاد تفاهم نامه ای را با مؤسسه پذیرنده برای اجرای این شیوه نامه منعقد می کند.

4. مؤسسه پذیرنده با پژوهشگر قراردادی را منعقد و نسخه ای از آن را به بنیاد ارسال می کند.

5. معاونت توسعه، سهم بنیاد از کارمزد پژوهشگر را از زمان شروع دوره و بر اساس تفاهم نامه به حساب مؤسسه میزبان واریز می کند.

6. پژوهشگر به طور دوره ای گزارش پیشرفت خود را، که به تأیید استاد میزبان رسیده است، برای بنیاد ارسال می کند.

7. در پایان دوره پژوهشگر گزارش کامل فعالیت های خود را پس از تأیید استاد میزبان و معاونت پژوهشی مؤسسه، برای بنیاد ارسال می کند.

تبصره: در صورت عدم ارسال گزارش پیشرفت از سوی پژوهشگر یا عدم رضایت استاد میزبان از عملکرد وی، بنیاد پرداخت ادامه تسهیلات جایزه مذکور به پژوهشگر را لغو می کند.

مادّه 6: تفسیر مفاد و نظارت
شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت آینده سازان است و لازم است در هر سال، گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه کند.
تبصره: معاون آینده سازان مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 1 اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه 7: تصویب و اجرا
این شیوه­ نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و پانزده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن تا تاریخ 01/01/1398 لازم است.

جدول شماره یک

---------

ادامه جدول شماره یک

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601